Trang chủ » PHP » Wordpress » Hàm apply_filters trong wordpress

Hàm apply_filters trong wordpress

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng Hàm apply_filters trong wordpress với những ví dụ được sử dụng nhiều nhất

apply_filters( string $tag, mixed $value )

Hàm apply_filters dùng để gọi lại các hàm đã được thêm vào filter hook

Mô tả

– Các hàm gọi lại được gắn vào filter hook và được gọi bằng cách gọi hàm này. Hàm này có thể được sử dụng để tạo filter hook mới bằng cách gọi hàm này với tên của hook mới được chỉ định bằng tham số $tag.

– Hàm này cũng cho phép nhiều đối số bổ sung được truyền vào hook.

Ví dụ cách sử dụng

// Hàm dùng để gọi lại
function example_callback( $string, $arg1, $arg2 ) {
    // có thể sửa đổi biến $string.
    return $string;
}
add_filter( 'example_filter', 'example_callback', 10, 3 );
/*
 * Sử dụng filters bằng cách gọi hàm 'example_callback()'
 * - Hàm 'example_filter' là filter hook.
 * - 'filter me' là giá trị được filter 
 * - $ arg1 và $ arg2 là các đối số bổ sung được truyền để gọi lại hàm.
$value = apply_filters( 'example_filter', 'filter me', $arg1, $arg2 );

Tham số

  • $tag: Dạng chuỗi, bắt buộc có là tên của filter hook.
  • $value: Dữ liệu mixed, bắt buộc nhập là giá trị cần filter
  • $args: Cũng là dạng dữ liệu mixed và bắt buộc nhập. Đây là các tham số bổ sung để chuyển đến các hàm gọi lại.

Kết quả trả về

– Là dạng dữ liệu mixed được trả về sau khi tất cả các hàm hook được áp dụng cho nó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *