Trang chủ » PHP » Hàm isset() khác gì !empty() trong PHP – THEANHTECH

Hàm isset() khác gì !empty() trong PHP – THEANHTECH

Hàm isset nên sử dụng khi nào – isset và empty khác gì nhau? Sử dụng hàm nào tốt hơn thì cùng mình tìm hiểu nhé!

Ví dụ

<?php
$a = 0;
// True nếu $a tồn tại
if (isset($a)) {
 echo "Biến ".$a." có tồn tại.<br>";
}
?>

Định nghĩa và cách sử dụng hàm isset

Hàm isset() dùng để kiểm tra xem biến đã đươc khởi tạo hay chưa, hoặc có tồn tại hay không? Nếu có sẽ trả về kết quả là TRUE nếu không trả về kết quả là FALSE

Cú pháp

isset($variable, ….);

Hàm này bạn có thể sử dụng nhiều biến để kiểm tra cùng 1 lúc.

Tham số truyền vào

 1. $variable: Biến bắt buộc truyền vào để được kiểm tra
 2. Các biến kiểm tra còn lại không bắt buộc nhập

Kết quả trả về

Trả về kết quả TRUE nếu biến đã được khởi tạo, FALSE nếu biến chưa được khởi tạo. Nếu bạn truyền vào 2 biến trở lên nếu 1 trong 2 biến chưa được khởi tạo thì kết quả trả về là FALSE

Lưu ý: Nếu biến khởi tạo là NULL thì kết quả trả về là FALSE

Ví dụ 2

<?php
$var = '';
// Nếu kết quả trả về là TRUE thì sẽ in ra kết quả
if (isset($var)) {
  echo $var;
}
// Trong ví dụ tiếp theo thì mình sẽ sử dụng 2 biến để kiểm tra bằng hàm isset
$a = "test";
$b = "anothertest";
var_dump(isset($a));   // TRUE
var_dump(isset($a, $b)); // TRUE
unset ($a);
var_dump(isset($a));   // FALSE
var_dump(isset($a, $b)); // FALSE
$foo = NULL;
var_dump(isset($foo));  // FALSE
?>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *