Trang chủ » PHP » Hàm addslashes trong php

Hàm addslashes trong php

Hàm addslashes(string $str) trong PHP dùng để thêm một dấu gạch chéo ngược (\) phía trước ký tự đặc biệt: dấu nháy kép, dấu nháy đơn và dấu gạch chéo ngược trong chuỗi.

Ví dụ với dấu nháy kép (“)

– Ví dụ này sẽ trả về dấu gạch chéo ngược (\) phía trước dấu nháy kép (“)

<?php 
$str = addslashes('Hàm "addslashes" sử dụng như thế nào?');
echo($str); 
?>

Kết quả trả về

Hàm \"addslashes\" sử dụng như thế nào?

Định nghĩa và cách sử dụng hàm addslashes trong PHP

– Hàm addlashes (string $str) trong PHP trả về một chuỗi có dấu gạch chéo ngược phía trước các ký tự đặc biệt được xác định trước. Các kí tự được định trước là:

  1. Dấu nháy đơn (‘)
  2. Dấu nháy kép (“)
  3. Dấu gạch chéo ngược (\)
  4. Các giá trị NULL

Tip: Hàm này thường được sử dụng để tạo ra một chuỗi để lưu trữ trong cơ sở dữ liệu và truy vấn cơ sở dữ liệu.

Lưu ý: Trước PHP 5.4, mặc định thư mục PHP_quotes_gpc đã được bật và nó chạy hàm addslashes() trên tất cả dữ liệu GET, POST và COOKIE theo mặc định. Bạn không nên sử dụng addslashes() trên các chuỗi này. Hàm get_magic_quotes_gpc() bạn có thể dùng để kiểm tra điều này.

Cú pháp hàm addslashes trong PHP

addslashes(string $str)

Các tham số truyền vào

– string $str: Chuỗi bắt buộc phải nhập, nếu không hàm addslashes() không thể xuất ra giá trị bạn mong muốn

Các ví dụ khác

Ví dụ 1

Bạn sẽ nhìn thấy rõ sự khác nhau giữa dùng addslashes và không dùng hàm này sẽ ra sao

<?php
$str = "What 's your name?";
echo $str . " Không nên sử dụng như vậy trong truy vấn cơ sở dữ liệu, nó không an toàn";
echo addslashes($str) . " Bạn nên sử dụng như này";
?>

Kết quả trả về

What 's your name? Không nên sử dụng như vậy trong truy vấn cơ sở dữ liệu, nó không an toàn
What \'s your name? Bạn nên sử dụng như này

Ví dụ 2

Sử dụng hàm addslashes() với chuỗi có chứa dấu gạch chéo ngược (\)

<?php
echo addslashes("Sử dụng hàm với dấu gạch chéo ngược \");
?>

Kết quả trả về

Sử dụng hàm với dấu gạch chéo ngược \\

Xem thêm các hàm khác

  1. stripcslashes() – Hàm này sẽ loại bỏ tất cả các dấu gạch chéo ngược (\) mà hàm addslashes tạo ra
  2. stripslashes() – Hàm này sẽ loại bỏ các dấu gạch chéo ngược (\) có trong chuỗi
  3. addcslashes() – Hàm này dùng để thêm một dấu gạch chéo ngược (\) phía trước các ký tự được chỉ định.
  4. htmlspecialchars() – Chuyển các kí tự đặc biệt sang mã HTML
  5. quotemeta() – Hàm này cũng thêm dấu gạch chéo ngược (\) trước những kí tự đã được chỉ định
  6. get_magic_quotes_gpc() – tùy chọn bật chế độ tự động thêm ký tự escape vào trước các ký tự đặc biệt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *