Trang chủ » PHP » Hàm array_diff trong php

Hàm array_diff trong php

Hàm array_diff trong php này dùng để so sánh sự khác biệt giữa các mảng với nhau – Sử dụng hàm này bằng cách truyền vào nó n tham số (Mảng 1, Mảng 2, Mảng 3…). Hãy cùng mình tìm hiểu về nó nhé!!!

Ví dụ

– So sánh giá trị của 2 mảng để trả về sự khác nhau giữa 2 mảng đó

<?php
$a1=array("a"=>"red","b"=>"green","c"=>"blue","d"=>"yellow");
$a2=array("e"=>"red","f"=>"green","g"=>"blue");
$result=array_diff($a1,$a2);
print_r($result);
?>

Kết quả trả về

Array ( [d] => yellow )

Định nghĩa và cách sử dụng

– Hàm Array_diff () trong php so sánh các giá trị của hai (hoặc nhiều) mảng và trả về các khác biệt.

– Hàm này so sánh các giá trị của hai (hoặc nhiều) mảng và trả về một mảng chứa các mục từ mảng1 không có trong mảng2 hoặc mảng3, v.v.

Cú pháp

array_diff(array1, array2, array3, ...)

Các tham số truyền vào

– array1: Cần thiết. Mảng để so sánh

– array2: Yêu cầu. Một mảng để so sánh

– array3, …:  Tùy chọn. Nhiều mảng hơn để so sánh

Các ví dụ khác

– So sánh giá trị 3 mảng để trả về kết quả khác nhau

<?php
$a1=array("a"=>"red","b"=>"green","c"=>"blue","d"=>"yellow");
$a2=array("e"=>"red","f"=>"black","g"=>"purple");
$a3=array("a"=>"red","b"=>"black","h"=>"yellow");
$result=array_diff($a1,$a2,$a3);
print_r($result);
?>

Kết quả trả về

Array ( [b] => green [c] => blue )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *