Trang chủ » PHP » Array_keys trong php

Array_keys trong php

Hàm Array_keys trong php – Nếu bạn truyền vào 1 mảng thì hàm trả về mảng chứa tất cả các keys, truyền vào tham số chỉ định thứ 2 thì trả về key tại phần tử truyền vào. Ngoài ra bạn còn có thể truyền vào hàm 3 tham số nữa. Kéo xuống đọc để tìm hiểu thêm nhé.

Ví dụ

– Trả về hàm chứa tất cả các keys:

<?php
$a=array("Volvo"=>"XC90","BMW"=>"X5","Toyota"=>"Highlander");
print_r(array_keys($a));
?>

Kết quả trả về

Array ( [0] => Volvo [1] => BMW [2] => Toyota )

Định nghĩa và cách sử dụng

– Array_keys trong php: Hàm này trả về tất cả các keys hoặc key chỉ định

Cú pháp

array_keys(array, value, strict)

Tham số truyền vào

 • array: Cần thiết. Chỉ định một mảng
 • value: Không bắt buộc. Bạn có thể chỉ định một giá trị, sau đó chỉ các key có giá trị này được trả về
 • strict: Không bắt buộc. Được sử dụng với tham số giá trị ( true or false – 0 hoặc 1). Những giá trị khả thi:
  – true: Trả về các key có giá trị được chỉ định, tùy thuộc vào loại ( số 2 không giống với chuỗi “2”)
  – sai: Giá trị mặc định. Không phụ thuộc vào loại ( số 2 giống như chuỗi “2”)

Lưu ý: tham số strict chỉ có tại bản PHP 5.0 trở lên thôi nhé các bạn

Các ví dụ khác

Ví dụ 1

– Sử dụng tham số value:

<?php
$a=array("Volvo"=>"XC90","BMW"=>"X5","Toyota"=>"Highlander");
print_r(array_keys($a,"Highlander"));
?>

Kết quả trả về

Array ( [0] => Toyota )

Ví dụ 2

– Sử dụng tham số strict (false):

<?php
$a=array(10,20,30,"10");
print_r(array_keys($a,"10",false));
?>

Kết quả trả về

Array ( [0] => 0 [1] => 3 )

Ví dụ 3

– Sử dụng tham số strict (true):

<?php
$a=array(10,20,30,"10");
print_r(array_keys($a,"10",true));
?>

Kết quả trả về

Array ( [0] => 3 )

Xem thêm các hàm khác

 1. Array_values ​​() – Trả về tất cả các giá trị của một mảng
 2. Array_combine () – Tạo một mảng bằng cách sử dụng một mảng cho các keys và một mảng khác cho các giá trị của nó
 3. array_key_exists() – Kiểm tra xem key hoặc chỉ mục đã cho có tồn tại trong mảng không
 4. Array_search () – Tìm kiếm mảng cho một giá trị đã cho và trả về key tương ứng đầu tiên nếu thành công

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *